Privacybeleid MooiBoos - AVG / GDPR-conformiteit Bijgewerkt: 24 okt 2020
 1. Inleiding
  1.1 Wij doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van websitebezoekers en -gebruikers; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website voor het aanbieden van onze website en diensten, en voor analysedoeleinden om ons te helpen ons productaanbod te verbeteren.

1.4 In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar de leveranciers van platforms waarmee wij samenwerken.

 1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
  2.1 In dit deel 2 hebben we uiteengezet:
 2. de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;
 3. de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en
 4. de rechtsgrondslag van de verwerking.

2.2 We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is Google-analytics. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en onze diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 We kunnen door u verstrekte gegevens verwerken. De gegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van deze gegevens bent u zelf. De gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en dienstverlening OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, vanuit een wederzijds contact om een dergelijk contract aan te gaan.

2.4 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in een dienst of onderzoek dat u ons met betrekking tot diensten (“onderzoeksgegevens”) geeft. De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op inhoudelijke dienstverlening of het aanbieden of verkopen van relevante diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF uw direct gecommuniceerde interesse in de relevante diensten.

2.5 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties, inclusief klantcontactinformatie (“klantrelatie-gegevens”). De klantrelatie gegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of uw rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever bevatten. De bron van de klantrelatie gegevens is u of uw werkgever. De gegevens van de klantrelatie kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze klantenrelaties.

2.6 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief dienstenaankopen, die u met ons en / of via onze website doet (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw betalingsidentificatiegegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf.

2.7 We kunnen de informatie die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e- mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (“kennisgevingsgegevens”) verwerken. De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons.

2.8 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie- inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.

2.9 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan anderen.

3.1 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten kunnen worden afgehandeld door EventBrite, waar u als gebruiker/afnemer zelf de keuze maakt om uw gegevens aan te verstrekken.

4. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

4.1 We maken gebruik van externe partijen. Overdrachten naar deze verwerkers zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen voor gegevensbescherming en / of de EU-VS Privacy Shield. We zullen redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle derde partijen die als sub-verwerker zijn ingeschakeld, de persoonlijke informatie verwerken die we hun toevertrouwen op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van de AVG.

4.2 Externe verwerkers:

Naam:

Verwerkingsactiviteiten:

Gegevenslocatie (s):

Google, Inc.

Google Analytics – website gegevens verwerking

Wereldwijd

Eventbrite

Eventmanagement – persoons en betalingsgegevens

Verenigde Staten

Dropbox

Contractgegevens

Verenigde Staten/Europa

Mailchimp

Naam & email tbv nieuwsbrieven

Verenigde Staten

5.1 We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan. Nadat deze gegevens niet langer nodig zijn, zullen we gegevens in ons bezit verwijderen of anonimiseren binnen een redelijk tijdsbestek, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om geschillen op te lossen, overeenkomsten af te dwingen en te voldoen aan zakelijke, technische of wettelijke vereisten.

 • Data website – jaarlijks
 • Data nieuwsbrieven Mailchimp – tot wederopzegging
 1. Wijzigingen

6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

6.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

6.3 We zullen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

 1. Uw rechten

7.1 In deze Sectie 7 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

7.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:

 1. het recht op inzage;
 2. het recht op rectificatie en aanvulling;
 3. het recht om te wissen (vergetelheid);
 4. het recht om de verwerking te beperken;
 5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 6. het recht op gegevensportabiliteit;
 7. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 8. het recht om toestemming in te trekken.

7.3 U hebt het recht op bevestiging van het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, waar wij dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen.

7.4 U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

7.5 In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

7.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

7.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor (direct)marketingdoeleinden. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

7.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

7.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract,

en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit een negatief effect zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen, of in omstandigheden waarin het ophalen van dergelijke gegevens een onnodige belasting voor de gegevensverwerker zou vormen.

7.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

7.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

7.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen.

 1. Over cookies
  8.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

8.2 Cookies kunnen ofwel “permanente” cookies of “sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

8.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies.

 1. Cookies die we gebruiken

9.1 Wij kunnen cookies gebruiken in de volgende gevallen:

 1. herkent uw browser en gebruikerssessie
 2. bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht
 3. slaat uw gebruikersvoorkeuren op
 4. analyses uitvoeren om ons te helpen onze service te verbeteren en te verbeteren
 5. assisteren bij het beheer en de beveiliging van onze website
 6. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

10.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

10.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Beheer van cookies

11.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

11.3 Als u cookies blokkeert, kunt u misschien niet alle functies van onze website gebruiken.

Scroll naar boven